ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn – IDB
>
>
ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn – IDB

idbALFA IDB avskiljer slam och flytslam ur dagvattnet innan det infiltreras i markens grusmagasin.
Inlopp via ledning eller genom gallerförsedd betäckning. Utlopp sker till utrymme under brunnen på en stor yta av grusmagasinet. Vattnets partikelrening gör att livslängden på infiltrationsanläggningen blir gynnsam. Brunnen är lätt åtkomlig och lätt att tömma. Vid större
regnmängder kan magasinet tillfälligt mättas. Genom användande av bräddutlopp förhindras översvämning uppåt i systemet.

Brunnen finns i två utförande, DN 1000 och DN 1200, och med anslutning DN 160. Större dimensioner och andra anslutningar kan levereras enligt kundens önskemål. Brunnen kan placeras i körbara ytor och förses med flytande körbar betäckning eller direkt i lågpunkt med gallerbetäckning eller kupolsil.

Lokalt omhändertagande av dagvatten på ett effektivt sätt!

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart