Rör & Brunnar

>
Rör & Brunnar

Alfa Standardrör

ALFA standardrör är fogtäta betongrör med eller utan konstruktionsarmering. Standardrören finns oarmerade i dimension DN 150-1000 och med hållfasthetsklass 90-240. Armerade rör tillverkas i dimension DN 600-3000 med hållfasthetsklass 110 och 165. Rör i dimension DN 150-1000 finns med PG-fog och DN 800-3000 finns med MG-fog. Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten. De används i såväl…

ALFA Vägrör och rörbroar

ALFA Vägrör DN 150-2000 utgörs av ALFA standardrör med komponenter särskilt anpassade för vägtrummor. ALFA Rörbroar tillverkas i dimension DN 2500-3000. Rören används till vägtrummor och rörbroar med täta fogar. Trumögon är anpassade till Vägverkets trafiksäkerhetsplan för vägens sidoområde. Svallisskydd i trummans båda ändar förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning.…

ALFA Lågtrycksrör

ALFA Lågtrycksrör utförs av ALFA standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa. Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk. Rören är utförda enlig Betongrörföreningens branschstandard SS 22 70 00 men med högre krav på…

Alfa Genomtryckningsrör

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med konstruktionsarmering. Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken. Rören har en tryckhållfasthet om minst 50 MPa mätt på normkuber. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler…

Alfa Bantrumma

Alfa Vägrör DN 150-1800 och Alfa Bantrumma DN 600-1600 utgörs av Alfa Standardrör med komponenter särskilt anpassade för trummor till väg och järnväg. Rörbroar tillverkas i dimension DN 2000-3000. Rören används till trummor och rörbroar med täta fogar. Svallisskydd i trummans båda ändar förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning. Alfa…

Alfa Nedstigningsbrunn

ALFA Nedstigningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning. Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor. ALFA Nedstigningsbrunn av betong har MG-fog för överbyggnad. För röranslutning…

Alfa Tillsynsbrunn

ALFA Tillsynsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning. Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen används exempelvis på ledningssträckor mellan knutpunkter. ALFA Tillsynsbrunn av betong har PG-fog…

Alfa Rensbrunn

<strong><a href="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg"><img class="alignright wp-image-85" src="http://www.alfaror.se/wp-content/uploads/2015/08/rensbrunn.jpg" alt="rensbrunn" width="400" height="262" /></a>ALFA Rensbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning.</strong> Brunnen används till täta självfallsledningar för spill och dagvatten. Den används normalt på servisledning vid tomtgräns för rensning med utrustning som kan manövreras från markytan. ALFA Rensbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning. Bottendel av betong finns för plast- eller betongrörsanslutning.…

Alfa Universalbrunn

ALFA Universalbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnsdelarna ingår som grundelement i ALFA-sortimentet av tankar, avskiljaranläggningar, reningsanläggningar och pumpstationer. Brunnen kan användas som tät behållare för exempelvis urin- och gödsel vid lantbruk eller till färskvatten vid bevattningsanläggningar. Specialbrunnar kan tillverkas för flödesmätare, luckor och ventiler av olika slag.Överdelen kan förses med ventilationsrör, aluminiumluckor eller annat ingjutningsgods.…

Alfa dag- och dränvattenbrunn

ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås. Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från stuprörs- och dränldningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd. ALFA Dag-…

Passdelar

Passdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Betäckningar och lock

Betäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen. Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Betäckning B A1VE4 har dessutom excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av gjutjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS 124.…

ALFA Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin är ett genomströmningsmagasin av betong. Utjämningsmagasin används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, chockbelastning på avskiljaranlägningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten. ALFA Utjämningsmagasin är uppbyggt av prefabricerade moduler. Magasin kan utformas som en enkel ledning eller som ett paket med flera parallella ledningar. De…

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

ALFA Slam- och oljeavskiljare (SOA) är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är dimensionerad och utförd enligt SNV 1975:10. Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor. - Brunnsmodell Slam- och oljeavskiljare är dimensionerade för spillvattenflöde 0,12- 1,24 l/s och för…

ALFA Vattenåtervinning

Alfa Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och slamavskiljare av betong. Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil. Anläggningen är dimensionerad för 1,2-14,2 m3 sugbar volym. Avskiljarna är uppbyggda av betongdelar med MG-fog. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110. Serviceöppningar är placerade så…

ALFA Provtagningsbrunn

Användningsområde ALFA Provtagningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen används för att möjliggöra provtagning på utående vatten från exempelvis en avskiljaranläggning. Följande kod och rubrik gäller enl. AMA Anläggning 07: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Produktbeskrivning ALFA Provtagningsbrunn av betong har bottendel med PG-fog för överbyggnad. Röranslutning sker med anslutningstätning. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf…

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn – IDB

ALFA IDB avskiljer slam och flytslam ur dagvattnet innan det infiltreras i markens grusmagasin. Inlopp via ledning eller genom gallerförsedd betäckning. Utlopp sker till utrymme under brunnen på en stor yta av grusmagasinet. Vattnets partikelrening gör att livslängden på infiltrationsanläggningen blir gynnsam. Brunnen är lätt åtkomlig och lätt att tömma. Vid större regnmängder kan magasinet tillfälligt mättas. Genom användande av…

ALFA Munkbrunn

ALFA Munkbrunn Brunn för vattennivåreglering Används främst för att reglera vattennivåer i olika uppsamlingsområden, i till exempel dammar. Brunnen tillverkas av brunnsdelar ur ALFA RÖR ABs standardsortiment, detta innebär att konstruktionen är både vattentät och kostnadseffektiv. Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”. Brunnen finns som standard i två utföranden: DN1000 och DN1200 bestående utav bottendel,…

Anslutningstätningar

ALFA Anslutningstätningar används för röranslutning till bunnar, grövre rör eller andra typer av betongväggar. Anslutningstätningarna är tillverkade av gummi. Slangklämmor till F 911 är tillverkade av syrafast stål enligt SIS 2343. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Skarvsatser

Skarvsatser används vid längdanpassning av rör, övergång till andra rörtyper och dimensioner eller anslutning till befintliga ledningar. Skarvmuffen är en gummimuff avsedd för skarvning av betongrör Krympmuffen är en plastmatta som monteras genom uppvärmning. Den används främst för skarvning av rör men kan även användas för exempelvis tätning av befintliga cementbruksfogade brunnar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart