Tungmetallavskiljare
>
>
Tungmetallavskiljare

Ännu en avskiljaranläggning i betong från ALFA RÖR! Du får betongens långa livslängd tack vare en oöm och beständig konstruktion som passar i dåliga jordar eller där grundvattenytan står högt. Med en vikt som är nära de uppgrävda massorna står brunnen stadigt kvar – även vid tömning. Återfyll med de uppgrävda massorna, packning erfordras ej, för avskiljarens skull, om den ej placeras i körbara ytor. Avskiljaren är naturligtvis färdig för att klara tung trafik.

Användningsområde

tungmetallALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterinsatsförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör. Avskiljaren användes främst vid vägar, trafikplatser, upplag, parkeringsplatser, industriverksamhet etc. där hårdgjorda ytor samlar in det nedsmutsade regn- och smältvattnet och leder det vidare in i avloppssystemet. Stora koncentrationer av förgiftat vatten kan tidvis förekomma men avskiljaren har en god förmåga att rena vattnet enligt de riktlinjer som ställs i EUs Vattendirektiv och de rekommendationer som svenska MKN, miljökvalitetsnormen, ställer till 2015. Förutom tungmetaller klarar avskiljaren även att med gott resultat rena näringsämnen som fosfor och kväve, oljeprodukter samt TSS (torrsubstans).

Produktbeskrivning

ALFA TA, tungmetallavskiljare, används främst för att rena dagvatten som är förorenat av tungmetaller. Förutom hydrogravimetrisk separation genom virvelbildning och ansamling av tyngre partiklar där vissa metaller kan vara bundna sker den huvudsakliga reningen genom vattnets transport
genom ett eller flera filterelement. Jämfört med konventionella filter sker vattentransporten upp genom filtren som hela tiden är under vatten vilket
ger en mindre risk för igensättning än vid ett överspolande eller genomrinnande filter. Reningsstegen består av separation, filtrering (upp
till 0,04 mm partiklar), adsorption och kemisk fällning. Dessutom avskiljs oljeprodukter tack vare vattenlås på utloppet. Avskiljarens kapacitet ges av
det antal parallellmonterade insatser som byggs in i betongbrunnen. Varje filterinsats har en kapacitet om ca 750 m2 hårdgjorda ytor vid hårt trafikerade vägar. Filterinsatserna är framtagna av tyska företaget 3P
Technik, www.3ptechnik.de , där de funnits i ett antal år och är väl dokumenterade.

Häften & Symboler

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart