Rör & Brunnar

>
>
Page 2
Passdelar

Passdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Betäckningar och lock

Betäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen. Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Betäckning B A1VE4 har dessutom excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av gjutjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS 124.…

ALFA Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin är ett genomströmningsmagasin av betong. Utjämningsmagasin används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, chockbelastning på avskiljaranlägningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten. ALFA Utjämningsmagasin är uppbyggt av prefabricerade moduler. Magasin kan utformas som en enkel ledning eller som ett paket med flera parallella ledningar. De…

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

ALFA Slam- och oljeavskiljare (SOA) är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är dimensionerad och utförd enligt SNV 1975:10. Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor. - Brunnsmodell Slam- och oljeavskiljare är dimensionerade för spillvattenflöde 0,12- 1,24 l/s och för…

ALFA Vattenåtervinning

Alfa Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och slamavskiljare av betong. Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil. Anläggningen är dimensionerad för 1,2-14,2 m3 sugbar volym. Avskiljarna är uppbyggda av betongdelar med MG-fog. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110. Serviceöppningar är placerade så…

ALFA Provtagningsbrunn

Användningsområde ALFA Provtagningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock. Brunnen används för att möjliggöra provtagning på utående vatten från exempelvis en avskiljaranläggning. Följande kod och rubrik gäller enl. AMA Anläggning 07: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Produktbeskrivning ALFA Provtagningsbrunn av betong har bottendel med PG-fog för överbyggnad. Röranslutning sker med anslutningstätning. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf…

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn – IDB

ALFA IDB avskiljer slam och flytslam ur dagvattnet innan det infiltreras i markens grusmagasin. Inlopp via ledning eller genom gallerförsedd betäckning. Utlopp sker till utrymme under brunnen på en stor yta av grusmagasinet. Vattnets partikelrening gör att livslängden på infiltrationsanläggningen blir gynnsam. Brunnen är lätt åtkomlig och lätt att tömma. Vid större regnmängder kan magasinet tillfälligt mättas. Genom användande av…

ALFA Munkbrunn

ALFA Munkbrunn Brunn för vattennivåreglering Används främst för att reglera vattennivåer i olika uppsamlingsområden, i till exempel dammar. Brunnen tillverkas av brunnsdelar ur ALFA RÖR ABs standardsortiment, detta innebär att konstruktionen är både vattentät och kostnadseffektiv. Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”. Brunnen finns som standard i två utföranden: DN1000 och DN1200 bestående utav bottendel,…

Anslutningstätningar

ALFA Anslutningstätningar används för röranslutning till bunnar, grövre rör eller andra typer av betongväggar. Anslutningstätningarna är tillverkade av gummi. Slangklämmor till F 911 är tillverkade av syrafast stål enligt SIS 2343. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller dwgHäfte rör och brunnarTabellSymboler AutoCAD

Skarvsatser

Skarvsatser används vid längdanpassning av rör, övergång till andra rörtyper och dimensioner eller anslutning till befintliga ledningar. Skarvmuffen är en gummimuff avsedd för skarvning av betongrör Krympmuffen är en plastmatta som monteras genom uppvärmning. Den används främst för skarvning av rör men kan även användas för exempelvis tätning av befintliga cementbruksfogade brunnar. Häften & SymbolerLadda ner material som pdf eller…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart